Országos Nyugdíj Egyesület - Teljes körű tájékoztatás a magyar nyugdíjrendszerről
+36 20 530 6600

Tagság

Főoldal » Tagság

 

Tag

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint rendszeresen fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület tagjának jogai:
– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá jelen lehet és szavazati joggal részt vehet a Közgyűléseken, illetve a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, valamint észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
– a tag javaslatokat, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő bármely kérdés megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
– a tag választhat és választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
– a tagok egyharmada – írásban – az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

Pártoló tag

Az Egyesület Pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és / vagy anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag jogosult, ám nem köteles az Egyesület munkájában részt venni, sem pedig tagdíjat fizetni; minden közreműködése szabad akarat-elhatározásán múlik. A pártoló tag által teljesített minden támogatás – annak formájára való tekintet nélkül – önkéntes vállalásán alapul.